یادداشتهای نامربوط
 . بوی ماه مهروزیدن گرفته است ، هواروبه خنکی است وگرمای هوا دیگر ان سوز تابستان گرم راندارد، اب شهردهکهان بعدازبیست روز بالاخره برای روزی دوساعت وصل شده است ،خرماچینی دیگر روزهای اخرش را دارد وتنهاخرمای مرداسنگ هنوزبردرختان نخل خودنمایی می کند وجاهایی هم هلیله ای وشاهانی،شاه نخلها، خوش خوراک و غریب .درهمین روزهای مهر ،روزهای پرهیاهوی درس ومدرسه کمبود بنزین درجنوب کرمان اشکارشده است وماشینها برای پرکردن باک خویش به رنج وعذاب افتاده اند، درهمین هیاهوی کمبودها هرروز چند صدهزارلیتربنزین و گازوئیل ،قاچاق می شود.این درحالیست که کارتهای سوخت دولت قبل جلو قاچاق سوخت راگرفته بود،اما دولت روحانی کارتهاراحذف کرد،برای چه؟ خدامی داند.درحاشیه جاده ازمیثم ابادتازهکلوت وایرانشهرو... ماشینهای سوخته شمارابه یاد خرمشهر ودفاع مقدس می اندازد.برخی ازاین ماشینهاباسرنشین وبرخی بدون سرنشین دراتش فقر،جهالت وبی تدبیری سوخته اند وخانواده هایی را داغدار و زن وفرزندانی رابی سرپرست نموده اند، درهمین هیاهوروحانی ازسازمان ملل برگشت ونطق اتشینش مارابه یاد دعای فرج احمدی نژاد انداخت،همین روزهاقراراست که وزارت بازرگانی ازوزارت صمت جداشود وصم، تنها ازان باقی بماند.درهمین بگیروبدارهاکسینجرمی گوید امپراتوری ایران درحال شکل گیری است وسوریه، لبنان،یمن،عراق وافغانستان به ان پیوسته اند.این درحالیست که عده ای ازاصولگرایان ادوار که روزگاری در راس قدرت پنج شهرستان ازمجلس تامجریه بوده اند روزپنج شنبه دورهم جمع شده واز اتحادسخن گفتند، اما این جلسه خودبنای تفرقه بود، خبردیگراینکه عده ای ازسورگ اباد قلعه گنج درهفته قبل تجمعی جلو استانداری کرمان برگزار کردندتااب شربشان درست شود ،انهاازاب شرب شور وتلخ سورگ ابادسخن می گفتند ،تجمعشان کارسازشد وفردای همان روز چندین تانکر به انهاتحویل داده شدوقرارشد فعلا باتانکرابرسانی صورت بگیرد وظرف مدت کوتاهی اب شیرین به انجامنتقل شود.درهمین بلبشوبازاراقای ازقلعه گنج گفت :به اب وفاضلاب زنگ زدم گفتم اگروضعیت اب روستای مادرست نشودمن هم چندماشین ادم راجمع می کنم می برم جلو استانداری ،یکی ازدوستان ازمن کرایه رفسنجان راقرض گرفت واخبارتلویزیون هرروز ازمفاسد اقتصادی چندهزارمیلیاردی سخن می گوید، یکی ازدوستان پی گیرپیاده روی اربعین و یک میلیون وام دانشگاه ازادبود ،همه اینهامرابه یاد سخن دوستم انداخت که روز پیروزی روحانی به من گفت :بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم ،من بهش گفتم رفیق شاید دارن خر داغ می کنن .ازاون طرف ترامپ هم هی داره شاخ وشونه می کشه ،بیچاره اوضاع ماراببینه دیوانه که هست هیچ سربه بیابان می زنه

منبع : محرومیت نیوز |یادداشتهای نامربوط
برچسب ها : درهمین ,اند، درهمین